Publicerat: 25 oktober, 2023

Dags att söka Bernadottestipendier

Ansökningsperiod: 16 oktober 2023–15 december 2023

Svenska Akademien utlyser nu sina två Bernadottestipendier för år 2024, vilka ska tilldelas:

• en författare som ska ha utgivit minst tre, högst sex skönlitterära verk för vuxna på svenska språket.

• en postdoktoral litteraturforskare som ska ha disputerat högst fem år före ansökningstidens utgång.

Stipendierna omfattar 125 000 kronor per person, som stöd under högst ett år. Därefter redovisas varje projekt i en form som överenskommes mellan Akademien och stipendiaterna.

Ansökan ska bestå av:

•  en projektbeskrivning (högst 10 000 tecken inklusive blanksteg), 

• ett kortfattat CV (max två A4-sidor) med publikationslista (max två A4-sidor) 

• en arbetsplan (en A4-sida). 

Det planerade ämnet förväntas ha anknytning till det svenska språket och önskvärt är att det anknyter till flera av akademiernas intresseområden, till exempel genom att aktualisera flera former för kunskap och konst. Inom litterära projekt har sökanden särskilt stor frihet i hur avgörandet om och hur detta ska förverkligas så länge det svenska språket används. 

Stipendienämnder utsedda för ändamålet ger förslag på stipendiater till Akademien, som beslutar i ärendet.

Ansökan ställs till Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm eller sänds digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Ansökan märks ”Bernadottestipendium” och ska ha kommit Akademien tillhanda senast den 15 december 2023.

För ytterligare upplysningar, kontakta kansliansvarig Louise Hedberg via nämnda e-postadress.

Dela i sociala medier