Göteborg ansöker om att bli Litteraturstad

Kristín Bjarnadóttir, ordförande för Författarcentrum Väst. Foto: Peter Nielsen

Göteborg ansöker om att bli Litteraturstad

“Ord är som regn när det sköljer över oss och poesin är regnets konstart. Poesin väljer genom sina poeter vilka droppar i det språkliga flödet som ska behålla sin form, slås ihop, slå igenom, gestaltas, slå rot, få mening i ett nytt sammanhang”

– Kristín Bjarnadóttir


Kristín Bjarnadóttir är ordförande i Författarcentrum Väst och representant i projektgruppen för stadens ansökan om att bli en UNESCO Litteraturstad. Här berättar hon om ansökan, varför vi vill se Göteborg som Litteraturstad och om drömmar som finns hos projektgruppen för ansökan.


Varför vill vi se Göteborg som Litteraturstad?
Litteraturen, våra berättelser, vår skönlitteratur är livsviktig med tanke på hållbar utveckling. För vår demokrati, för allas möjlighet att yttra sig och samverka, vara med om att skapa den stad och de miljöer vi vill leva i. När vi läser så tränar vi empati och skönlitteratur fördjupar vår inlevelseförmåga. Vi lär oss förstå andra människor, andra grupper, andra kulturer genom berättelser, poesi, sånger. Därför är litteraturen viktig. Därför är det viktigt att Göteborg som är Västra Götalandsregionens största stad, och Sveriges första fristad för hotade författare, får det lyft den förtjänar genom att bli utnämnd som Litteraturstad. Genom att bli del av nätverket för kreativa städer kommer Litteraturstaden att ingå i ett samtal om hur kreativiteten kan spela roll för hållbar utveckling. Nätverket fungerar också som en gemensam plats för aktiviteter och nya idéer och samtidigt blir det lättare att sätta ljus på det som är unikt med Göteborg och det som händer lokalt och regionalt.

Hur ser arbetet med ansökan ut?
Efter initiativ från en rad litteraturaktörer i staden tog kommunstyrelsen beslutet att förbereda ansökan inför 2021 om att bli en av Unescos Litteraturstäder. Ansökan arbetas just nu fram av Stadsledningskontoret tillsammans med flera av stadens litterära aktörer (Universitetet, Bokmässan i Göteborg, Bokmässan i Angered, Litteraturhuset och Författarcentrum Väst). Det är en upptäcktsresa att ta fram det som redan pågår av litterära aktiviteter. Alltifrån gräsrotsverksamhet och förortsaktiviteter till det mera centrala och synliga. Hur det finns tradition i staden att samverka bortom hierarkier.

Du har tidigare citerad Yoko Ono som en gång sa ”Drömmar som vi drömmer tillsammans är verkliga.” Vad drömmer projektgruppen om?
Vi som arbetar med stadens ansökan om att bli en Unesco litteraturstad drömmer bland annat om att staden ska bli en enda diktsamling. Men också att Göteborg ska fortsätta vara staden där vi läser för våra barn. Att våra författare ska upptäcka fler kollegiala mötesplatser, både lokala och internationella och nya sammanhang att verka i.

FAKTA: The UNESCO Creative Cities Network

UNESCOS Cities of Literature är ett globalt nätverk bestående av städer med djuplodat intresse för litteratur och litterär konst. Utmärkelsen ger städerna en stark profil internationellt och blir både en kvalitetsstämpel samt en katalysator för att främja, stärka och utveckla litteraturens roll och ställning i samhället.

Litteraturstad är ett begrepp inom Unescos program Unesco Creative Cities Network, som lanserades 2004 för att främja samarbete mellan städer som använder sig av kreativitet som viktig faktor för sin stadsutveckling.

Just nu består UNESCO Creative Cities Network av närmre 250 städer i sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/folkkonst, design, mediekonst och gastronomi. Litteraturstäderna är för närvarande 39 stycken. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter lära av varandra, att utveckla de kreativa näringarna och uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen.

Här kan du läsa mer: https://en.unesco.org/creative-cities/home