GÖTEBORG KAN BLI SVERIGES FÖRSTA UNESCO CITY OF LITERATURE!

GÖTEBORG KAN BLI SVERIGES FÖRSTA UNESCO CITY OF LITERATURE!

Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade den 13 mars att Göteborg ska ansöka om att bli en UNESCO City of Literature. En bred majoritet av kommunstyrelsens partier från vänster till höger ställde sig bakom beslutet.

Ärendet – som föregåtts av en skrivelse initierad av Författarcentrum Väst och författad tillsammans med Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Poesiwerken, Politisk Poesifestival och Svenska PEN, och som åtta andra litterära organisationer och institutioner i Göteborg ställde sig bakom – lyftes under kommunstyrelsesammanträdet den 13 mars i form av ett brett yrkande från flera partier inom kommunstyrelsen: V, MP, M, L, C och KD. Kommunstyrelsen biföll yrkandet.

Nedan uttrycker sig Författarcentrum Västs ordförande Kristín Bjarnadóttir, om beslutet. Hon är en av dem som arbetat aktivt för att Göteborgs Stad ska ansöka om att bli UNESCO City of literature.

“A dream you dream alone is only a dream.
A dream you dream together is reality” Yoko Ono

Jag gratulerar alla Göteborgare till kommunstyrelsens beslut, alla som bryr sig om litteratur, som är så grundläggande för vår kultur och vår demokrati. Jag är övertygad om att detta kan leda till en rad positiva saker för Göteborg som kulturstad, med fokus på litteratur, oavsett om vi lyckas bli godkända som UNESCO Litteraturstad i denna omgång eller i nästa.

UNESCO i Paris där nätverket för kreativa städer har initierats, öppnar upp för ansökningar i april, och de ger oss tre månader för att färdigställa ansökan. Det är kort om tid, men vi är många som kan hjälpas åt. En viktig faktor är att vi redan gjort ett förberedande arbete under lång tid. En liten grupp från Författarcentrum Väst, tillsammans med tjänstemän inom Göteborgs Stad, har nätverkat, forskat och funderat tillsammans under drygt två års tid. Nu gäller det att ta hand om den kunskap som vuxit fram och fördjupa den utifrån UNESCO:s frågor. Detta är viktigt med tanke på det råd vi fått av Svenska UNESCO rådet; att skynda långsamt och förankra väl.

Vi har fått påhejning från grannländernas litteraturstäder som redan tillhör nätverket: Lillehammer som är UNESCO litteraturstad sedan 2017 och Reykjavik som kom med redan 2011, då det endast fanns fem litteraturstäder i det kreativa nätverket., just inom litteratur.

När det gäller att tänka framåt, så har Sofia Gräsberg, verksamhetsledare på Göteborgs Litteraturhus, uttryckt det så bra:

”Detta blir ju ett sätt att både lyfta fram allt som redan görs och händer här, men också formulera nya mål och helt enkelt drömma lite tillsammans om vad för slags litteraturstad Göteborg kan bli i framtiden”

Sedan får vi inte glömma att Göteborg är Västra Götalandsregionens största stad. Enligt vad jag fått veta så har ansökningsformuläret numera uppdaterats med större fokus på städernas bidrag till hållbar utveckling, vilket jag tror gynnar det tänk som finns både inom VGR och Göteborgs Stad.

Det är som Yoko Ono sade:

“A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality”

Redan år 2016 samlades vi på Författarcentrums kansli för möten där vi lät oss drömma tillsammans, och försökte skapa oss en bild av vad som redan fanns i Göteborg och vad som saknades. Då var vi fyra, fem personer. Nu är vi många.

Kristín Bjarnadóttir

Ordförande Författarcentrum Väst


Bakgrund

Genom att bli utnämnd till UNESCO City of Literature kan Göteborg kraftfullt positionera sig som litteraturstad, samt få tillgång till erfarenheter, ny kunskap och de senaste resultaten inom forskning och utveckling från andra städer i nätverket. Syftet är också att sätta ljus på det arbete som redan görs inom det litterära området i Göteborg och att samordna och informera från det i en gemensam plattform. Genom att koppla ansökan till Göteborg 2021 kan UNESCO City of Literature, Litteraturstaden Göteborg, bli en del av stadens 400-årsfirande och bidra till de internationella lyskraft som jubiléet vill vara en katalysator för.

Några års förarbete på initiativ av Författarcentrum Väst och givande samarbeten med bl.a. Litteraturstaden Reykjavik, har mynnat ut i att vi tillsammans med Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Svenska Pen, Poesiwerken, Politisk Poesifestival har skickat en skrivelse till Kulturnämnden i Göteborg i mitten av januari. Kulturnämndens presidium remitterade den vidare till 2021-samrådet. Efter 2021-samrådet fick undertecknade parter ett svar från kulturförvaltningen, där det framgick att förslaget om att Göteborg ska ansöka om att bli en UNESCO litteraturstad, bör ställas direkt till kommunstyrelsen för politisk beredning.

Utöver ovan nämnda parter står även följande organisationer bakom den uppdaterade skrivelse som skickades till kommunstyrelsen den 11 februari: Sveriges Författarförbund, Föreningen Sveriges kulturtidskrifter, Göteborgs Poetry Slam, Nätverkstan, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Folkuniversitetet Göteborg, Blå Stället och Svenska Förläggareföreningen.

Svenska Unescorådet är informerat, de har också en nyckel i sin hand, då ansökan inte blir fullständig utan deras rekommendation.


Reykjavik som förebild

Reykjavik fick sin titel hösten 2011 och vi har frågat Kristín Viðarsdóttir, en av två projektledare för Reykjavik UNESCO City of Literature, om vilka de huvudsakliga vinsterna har varit.

”Att vara en del av nätverket Creativa Cities har gett oss många fördelar såsom samarbete med och kunskap från andra städer som lyfter fram ordkonsten och litteraturen, vilket i sin tur öppnar fönster ut till världen och möjligheter för städernas författare och litteratur. Lokalt öppnas också nya möjligheter för samarbeten och solidaritet inom området eftersom UNESCOS litteraturstäder lyfter fram litteraturlivet i aktuell stad oberoende av vilka som står bakom enskilda projekt. I Reykjavik har vi fokuserat på litteraturlivets gräsrötter samt det interkulturella vilket har gett tydligt resultat och även varit avgörande för enstaka konstnärer och grupper som annars haft svårt att klara sig. Formella och informella samarbeten har varit nyckeln. Litteraturstaden Reykjavik har haft nära samarbete med föreningar, institutioner, företag och enskilda aktörer och tillsammans har vi fått stadens ordkonst att bli betydligt mer innovativ och synlig.”


FAKTA: Unesco Cities of Literature

UNESCOS Cities of Literature är ett globalt nätverk bestående av städer med djuplodat intresse för litteratur och litterär konst. Utmärkelsen ger städerna en stark profil internationellt och blir både en kvalitetsstämpel samt en katalysator för att främja, stärka och utveckla litteraturens roll och ställning i samhället.

Litteraturstad är ett begrepp inom Unescos program Unesco Creative Cities Network, som lanserades 2004 för att främja samarbete mellan städer som använder sig av kreativitet som viktig faktor för sin stadsutveckling.

Unesco utnämner med några års mellanrum ett antal nya litteraturstäder. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 28 litteraturstäder i 23 länder. Två av dessa är inom Norden: Lillehammer och Reykjavik.

Tidigare artiklar

Göteborg vill bli en av Unescos litteraturstäder, GP 13 mars, 2019

Göteborg kan bli Unescos litteraturstad 2021, GP 14 januari, 2019

Aktörer vill att Göteborg ska ansöka om att bli litteraturstad, P1 Kultur, 14 januari 2019

Göteborgs FN-planer bromsas – saknas pengar