GÖTEBORG SKA ANSÖKA OM ATT BLI LITTERATURSTAD

GÖTEBORG SKA ANSÖKA OM ATT BLI LITTERATURSTAD

Klartecken att ansöka om att bli Sveriges första UNESCO litteraturstad

Kommunstyrelsen i Göteborg fattade i onsdags (17 mars) ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.

– Vi är väldigt glada för dagens besked! Om Göteborg skulle utnämnas till en Unesco litteraturstad, skulle ett sådant erkännande göra stor skillnad för alla litterära aktörer i staden – och samtidigt ge lyskraft till destinationen Göteborg med särskilt fokus på kulturella och kreativa näringar, säger Frida Edman, mässansvarig på Bokmässan i Göteborg.

– Bra beslut! Det bekräftar att vårt långsiktiga och mångfacetterade arbete med litteraturen uppskattas. Att vara med i Unescos nätverk av kreativa städer betyder nya utbyten, som kan stärka författare i att vara författare, samt ge en god grogrund så att fler bejakar sin lust till skrivande, säger Kristín Bjarnadóttir, ordförande Författarcentrum Väst.

Syftet med Göteborgs Stads ansökan är – som framgår av ansökan – att låta det starka arbete som pågår på litteraturens område i Göteborg och Västra Götaland, bli en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling i relation till Agenda 2030, och att fördjupa samverkan mellan litteraturfältets olika grenar i detta syfte. Syftet är också ett aktivt internationellt utbyte. Genom ett utnämnande till en Unesco litteraturstad kan Göteborg kraftfullt positionera sig som litteraturstad i världen samt få tillgång till erfarenheter, kunskap och de senaste resultaten inom forskning och utveckling från andra städer i nätverket.

– Vi har goda erfarenheter av tidigare samverkan med Unesco inom litteraturområdet, inte minst då det gäller frågor om medie- och informationskunnighet. I Västra Götalandsregionens kulturstrategi har vi ett starkt fokus på litteratur, läsfrämjande och MIK-frågor. Att på det här sättet kraftsamla tillsammans kring litteratur och läsfrämjande stärker invånarna och utövarna i Västsverige och skapar värdefulla internationella relationer, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Litteraturen är av största vikt för demokrati och yttrandefrihet då den utvecklar de mest grundläggande av alla mänskliga aktiviteter: språket och fantasin. En del av universitetets uppdrag är att bidra till ett hållbart samhälle, där förmåga att uttrycka sina erfarenheter är avgörande för kreativ utveckling och innovation. Här spelar de konstnärliga formerna inom litteraturen, som exempelvis poesi, en viktig roll och här har Göteborgs universitet mycket att bidra med. Vi har också framstående forskning och utbildning i litteraturvetenskap och inom lärarutbildning jobbar man mycket med litteratur och bildning, säger Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan vid Göteborgs universitet

Startskottet för Göteborgs litteraturstadsresa gick redan i slutet av 2016, då Författarcentrum Väst påbörjade en förstudie som bland annat omfattade besök i litteraturstäder inom Unescos nätverk för kreativa städer. 

Förberedelserna för stadens ansökan samordnas av stadsledningskontoret och har aktiverat ett fördjupat samarbete mellan offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen inte bara stödjer Göteborgs Stads ansökan om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer, utan går även in som samverkanspartner till staden kring åtagandet gentemot Unesco vid en eventuell utnämning.

Ansökan ska skickas in senast 30 juni.


Faktaruta

2016 – ff
Författarcentrum Väst påbörjar förstudie om UNESCO Citites of Literature.

2019-01-14
Bokmässan, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN,
Poesiwerken och Politisk Poesifestival lämnar in en skrivelse till kommunstyrelsen.

2019-02-05
Skrivelsen uppdateras med fler aktörer som ställer sig bakom initiativet: Sveriges
Författarförbund, Föreningen Sveriges kulturtidskrifter, Göteborgs Poetry Slam,
Nätverkstan, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Folkuniversitetet Väst,
Angereds Bokmässa (som arrangeras av Kulturhuset Blå Stället), Svenska
Förläggareföreningen.

2019-03-13
Kommunstyrelsen fattar beslut om att Göteborg ska ansöka om utmärkelsen. En
projektkoordinator tillsätts på stadsledningskontoret.

2019-05-22
Svenska Unescorådet rekommenderar Göteborg att vänta ett år med sin ansökan på
grund av att tiden är knapp.

2020-03-11
Stadsledningskontoret avråder från att Göteborg ska ansöka om utmärkelsen i ett
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

2020-03-25
Kommunstyrelsen beslutar efter yrkande från V och MP, respektive från M, L och C
samt ett yttrande från KD, att Göteborg ska ansöka om att bli en Unesco litteraturstad.

2020-04-01
Arbetet med ansökan sätts igång, lett av stadsledningskontoret. Medverkande aktörer
i arbetsgruppen: Författarcentrum Väst, Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus,
Göteborgs universitet Jonsereds herrgård, Västra Götalandsregionens
Koncernavdelning kultur och Förvaltning för kulturutveckling samt kulturförvaltningen
i Göteborgs Stad, Angereds bokmässa och adjungerad processledare från
förskoleförvaltningens Staden där vi läser för våra barn.

2021-03-17
Återrapportering av ansökan och budget i tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag, dvs att
godkänna ansökan och budget samt skicka in ansökan om att Göteborg ska bli en
litteraturstad.

2021-04-30
Ansökan skickas till Svenska Unescorådet för att Göteborg ska kunna få ett avgörande
rekommendationsbrev.

2021-06-30
Ansökan skickas till Unesco.

2021-10-31
Besked ges av Unesco i samband med FNs World Cities Day.


FAKTA: UNESCO Cities of Literature

UNESCOS Cities of Literature är ett globalt nätverk bestående av städer med djuplodat intresse för litteratur och litterär konst. Utmärkelsen ger städerna en stark profil internationellt och blir både en kvalitetsstämpel samt en katalysator för att främja, stärka och utveckla litteraturens roll och ställning i samhället.