Håkan Grissler och Kristian Schultz: Öppet brev om flytande bestånd

Håkan Grissler och Kristian Schultz: Öppet brev om flytande bestånd

Vi har fått en ?Uppföljning?av utvärderingen av det flytande beståndet, ?Effekter och affekter – ?och därmed ”nya fakta att förhålla oss till”.
Vad vi förstår så talar dessa fakta för fördelarna med det flytande beståndet, då projektet verkar rulla vidare.

Uppföljning?har dock blivit ett mycket svårtolkat dokument då det där sammanförs material och kommentarer som härrör från utvärderingen med nya rön, uteslutande statistik. Märkligt är att?Uppföljningens?frågeställning inte besvaras i slutsatserna, vilket är brukligt i arbeten med någon form av vetenskaplig ambition. Slutsatserna har ingen grund i arbetets material utan kunde ha formulerats oberoende av detta.

Märkligt är också en av de ”övergripande målsättningarna” med det flytande beståndet, nämligen att medieflödet ska styras av användarna. Det blir ett cirkelresonemang där målet med flytande bestånd är – flytande bestånd.

Det diffusa i dokumentet gör att det är svårt att diskutera.

Det är även värt att notera att personalen inte fått ge någon respons i denna uppföljning utan att den har skett på chefsnivå. Personalen utestängs alltså återigen i analysen av flytande bestånd, något som har varit kännetecknande för hela processen.

kristian-schultz Håkan Grissler Foto-Fredrik Swedemyr

Men om vi försöker förenkla och lämnar uppföljningens ”påverkansfaktorer”, ”nöjdhetsindex” etc. och undersöker påståendet att det ”flytande beståndet över tid ökar utbudet för användarna”. Då kan man fråga sig om inte detta borde yttra sig i utlåningsstatistiken? Om det stämmer att det flytande beståndet gör medieutbudet större borde utlåningssiffrorna öka.

Vi utgår från 2010,?då inget ”flöt” och jämför med?år 2015 och försöker ta hänsyn till stängda bibliotek, ändrat öppethållande etc.?Vi anser inte att 300m2 kan läggas till SB, då låntagarna där kommer från hela staden, plus ytterkommuner. Samma sak gäller e-böcker.

Vi kan konstatera att sex bibliotek har ökat sin utlåning. Majorna med så mycket som 24 000 utlån(15 %) men också Linnéstaden, Härlanda/Örgryte, Älvstranden, Kyrkbyn, Lundby går framåt (Lundby uppskattar vi till ca tusen/mån). Tillsammans ökar de med ca 80?000 utlån.

Några bibliotek står kvar på plus minus noll men huvuddelen av Göteborgs bibliotek backar och i vissa fall oroande mycket.

De som går tillbaka gör det med sammanlagt ca 557 000?utlån. Stadsbiblioteket tappar 38 %,?ca 409?000 utlån,? Frölunda backar?med drygt 44 000 (-14 %), Bokbussen med 25?000 (-19 %), Hjällbo med 20?000 (-28 %),?Bergsjön 10 000, Guldheden 7000, Backa 7800?och Biskopsgården med 4700 utlån (innan stängningen).

Påståendet ”Flytande beståndet över tid ökar utbudet för användarna” – det låter sig sägas men borde det inte märkas i utlåningsstatistiken för flertalet bibliotek

Just det faktum att det inte är generella förändringar, utan att vissa bibliotek ökar och andra minskar talar för att det inte är nedgången i cd-utlåningen eller konkurrensen från 300m2 som är orsaken. Det är ett bestående problem inbyggt i det flytande beståndets funktionssätt.

Media flyter till de bibliotek där de reservationsbenägna låntagarna finns och utlåningstalen ökar där. Detta var ett problem 2013 och är ett lika stort problem nu.

Att införa flytande bestånd är att konkurrensutsätta biblioteken. Konkurrens är en sak inom det privata näringslivet, en helt annan inom kultur. Med den rådande budgetfördelningen som utgår från utlånings- och besöksstatistik blir det flytande beståndets konsekvenser för utlåningstalen oerhört viktiga.

Bibliotek ställs mot bibliotek och fördelningen av resurser blir skev där redan rika stadsdelar får än mer medan fattigare områden får mindre. Om man jämför budgetfördelningen år 2013 med den 2015 har till exempel biblioteken i Härlanda/Örgryte, Majorna, Linnéstaden och Askim fått högre medieanslag medan Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön, Biskopsgården och Backa fått mindre.

Detta är ytterst problematiskt då ett av Göteborgs stads budgetmål för 2016 är att Göteborg ska vara en jämlik stad där skillnader i livsvillkor ska minska. Flytande bestånd är ett svek mot politiker och medborgare, som indirekt lovats en expanderande verksamhet men i stället fått en markant nedgång i utlåningen.

Vi har här försökt visa att flytande bestånd totalt sett verkar negativt på utlåningen i Göteborg men också att systemet gynnar vissa stadsdelar och bibliotek och missgynnar andra. Vi har enbart tagit upp en aspekt och utelämnat till exempel kvalitativa synpunkter, arbetsförhållanden och de motsättningar inom Göteborgs biblioteksvärld som blivit en följd av flytande bestånd.

Låt oss avskaffa flytande bestånd men inte för att återgå till ett gammalt system, utan med ambitionen att Göteborgs ska vara en jämlik stad. Att helt enkelt ta ett steg framåt för att på allvar kunna anta tidens utmaningar.

Kristian Schultz Örgryte/Härlanda bibliotek
Håkan Grissler Göteborgs Stadsbibliotek

(Fetstil av redaktören)