Mål och verksamhet

Mål och verksamhet

De områden som Författarcentrum prioriterar verksamhetsåret 2019

 Författares villkor. Vi vill förbättra författares inkomstmöjligheter, kvalitetssäkra författarförmedlingen, öka marknadsföringen och bredda författares och översättares kompetens och arbetsfält.

Ett levande kulturliv utanför storstäderna. Vi vill bredda kulturlivet genom författardagar och arrangemang på fler orter ute i landet.

Kultur för barn och unga. Vi vill sprida kunskap om litteratur för barn och unga. Backa upp läs- och skrivfrämjande arbete inom Skapande skola och driva egna projekt.

Internationell utveckling och samverkan. Vi vill ta tillvara medlemmarnas nätverk och främja ett ökat utbyte mellan författare från olika länder.

Värna åsikts- och yttrandefriheten. Vi vill öka vår samverkan med medlemmar och andra författarorganisationer.

Främja mångfald. Vi vill underlätta för medlemmar med utländsk bakgrund att verka som författare i Sverige samt ta tillvara deras språkkunskaper.

Främja jämställdhet. Ett inkluderande perspektiv används i hela verksamheten. Ökad medvetenhet om hur tillgängligheten för personer med funktionsvariationer kan förbättras.

Författarcentrum Riks Verksamhetsplan 2019