Sju punkter för litteraturen i Halland

Sju punkter för litteraturen i Halland

16 januari 2014 ordnades ett möte med Författarcentrum Västs och Sveriges Författarförbunds medlemmar i Halland. Diskussionerna mynnade bland annat ut i ett preliminärt sexpunktsprogram för litteraturen i Halland. Detta har i efterhand kompletterats med punkt 7 nedan.

1. Skapa en årligen återkommande mötesplats för alla litteraturintresserade, en halländsk bokmässa.

I kulturplanen för Halland föreslås en ”litteraturmässa med fokus på mötet mellan text och läsare, där författare, litterära sällskap, kritiker, förlag, bokhandlare, antikvariat, bibliotek, utbildningsaktörer med flera får möjlighet att möta allmänheten.” Detta känns som en viktig angelägenhet för oss alla.

2. Författarnas ekonomiska förutsättningar behöver förbättras.

I kulturplanen står att Region Halland 2014–16 vill prioritera ”stöd av litterära arrangemang av regional betydelse, med fokus på kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.” Det bör vi ta fasta på. Men också att försöka få rimliga författararvoden vid framträdanden, s v s arvodering enligt Sveriges Författarförbunds riktlinjer.

3. Regionala stipendier och projektpengar för yrkesutövare inom ordområdet.

Det kan gälla exempelvis samarbetsprojekt mellan konstgenrer och det är av betydelse att också vi ordbrukare profilerar oss. I kulturplanen skissas också en prioritering av ”ett ekonomiskt stöd för kvalitetslitteratur av halländskt intresse”.

4. Fristadszon för förföljda författare och andra kulturskapare från andra länder från och med 2015 i samverkan med en eller flera kommuner.

Här bör särskilt översättarna men också författarna i Halland ha viktiga roller att fylla.

5. Ett råd av professionella kulturutövare (med en representant för ordområdet lika väl som för scen- och konstområdena), som har både en inom sig samrådande och en gentemot region Halland rådgivande funktion.

Vi som jobbar ”på golvet” med kultur i Halland behöver ha en kanal för regelbundna kontakter med regionförvaltning och -politiker. Ett sådant råd kan också ge tvärkulturell stimulans och vara en resurs i skapandet av nästa kulturplan.

6. En av Region Halland anställd utvecklare för litteraturområdet.

Det behövs en större medvetenhet om det skrivna ordet som kulturform. Det bör budgeteras för det skrivna ordet lika väl som för andra konstformer. Därför bör det inrättas en regional litteraturutvecklare, som är avlönad att driva frågor som gäller detta område (precis som det finns för konst, musik, dans, film mm) – vid sidan av regionbibliotekarien. Litteratur är mer än bibliotek.

7. Ett samrådsförfarande på litteraturens område bör inrättas mellan KiH och FCV/SFFnätverket efter förebild från mötet om arvodering 25 februari.

Parterna bör träffas för s k dialogmöte minst en gång per säsong.