Översättarstödet

Västra Götalandsregionens översättarstöd

Översättarstödet är unikt för Västra Götalandsregionen. Stödet avser kvalificerad översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat språk än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Författare och förlag ansöker tillsammans. Syftet med stödet är att berika den svenskspråkiga litteraturen genom att ge ökade möjligheter till författare med annat modersmål än svenska att bli översatta, och att underlätta förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på översättning till svenska. Till skillnad från författaren behöver förlag och översättare inte vara knutna till Västra Götalandsregionen.

 

Provöversättningsstöd

Utöver översättarstödet går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket.

 

Vem kan söka?

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland.  Provöversättningsstödet och översättarstödet administreras av Författarcentrum Väst. Ansökningarna bedöms av sakkunniga.

 

Ansökningsperioden för 2023 är 1 september till 31 oktober.

 

 

Läs mer på www.oversattarstod.se