Publicerat: 01 april, 2021 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Läs mer

Romer – kunskap, möten, läsande och berättande (2018-19)

Under 2014–2016 genomförde Författarcentrum Väst ett större romskt-svenskt samarbete kring romskt berättande och litteratur. Ett av resultaten inom detta projekt var antologin Den ohörda historien. Under 2017 höll vi kontakten med vårt upparbetade nätverk och skickade under hösten in ansökningar för fortsättningsprojektet Romer – kunskap, möten, läsande och berättande som drevs under hela 2018 och avslutas i januari 2019. Inom detta projekt har vi samarbetat med Romano Center i Väst, Romsk inkludering i Borås Stad, Västarvet, skribenterna i Den ohörda historien och enskilda romer i regionen. Projektets huvudsyfte har varit att fortsätta arbetet med att motverka fördomar och att öka kunskapen i regionen om romers historia och situation idag. Detta har skett genom de två delarna: Kunskapsspridning med antologin Den ohörda historien som verktyg och Skrivarkurser för romer med digital publicering

Kunskapsspridning med antologin Den ohörda historien som verktyg

Denna del i projektet riktade sig till gymnasieelever och allmänhet och syftade till att sprida kunskap om romers historia och situation idag genom möten med skribenterna i Den ohörda historien. Genom uppläsningar, samtal och frågestunder har fler fått chansen att ta del av de personliga berättelser och livsöden som ryms i antologin och som i sin tur är en del av vår gemensamma historia. Vi samarbetade inom denna del även med författaren och folkbildaren Bennie Åkerfeldt och Västarvet och kunde på så sätt erbjuda gymnasieskolan Åkerfeldts föreläsning Romer – en av fem nationella minoriteter. Genom denna föreläsning har vi kunnat belysa berättelsernas sociala bakgrund, från olika perspektiv både historiskt och samtida, och på så sätt ramat in det skönlitterära med fakta.

Arbetet gentemot gymnasieskolan inleddes med att ta fram en folder med inspiration och förslag på olika upplägg för arbete med antologin i skolan. Denna skickades tillsammans med presentationsexemplar av boken ut till skolor i Göteborg och regionen. Arbetet resulterade i besök på sex skolor i Göteborg och fyra i regionen, vilket var budgeten klarade av. Besöken har varit både storsamlingar i aula och mindre sammankomster i klassrum. Drygt 1 000 elever har nåtts av romska berättelser genom vårt projekt.

Utöver skolbesöken har vi arrangerat besök för allmänheten i fyra sammanhang i Göteborg samt tre i regionen: Romadagen med Celina Adamsson på Biskopsgårdens bibliotek, uppläsning och frågestund med Celina Adamsson på föreningen Människan i Kålltorp, Romsk afton med våfflor och besök av Georgeta Baicu på Biskopsgårdens bibliotek, uppläsning av Bagir Kwiek på Angereds Bokmässa (stora scenen) samt på Skövde stadsbibliotek, uppläsningar och frågestund med Bennie Åkerfeldt och Ajten Berlafa på Kinna bibliotek och med Celina Adamsson på Ulricehamns stadsbibliotek. Totalt har ca 250 personer nåtts av romska berättelser under dessa tillfällen. Det har varit en engagerad publik som resulterat i levande och kunskapande möten.

Georgeta Baicu besöker Biskopsgårdens bibliotek.


Alla skribenter i boken har fått chans att besöka minst en skola/offentlig arena och flera av dem har fått göra flera besök. Vi vill särskilt lyfta fram Georgeta Baicu, som vid tillfället då antologin skrevs var hemlös i Sverige och nu är tillbaka i Rumänien. Flera skolor önska de besök av Baicu, som kom hit och tillsammans med projektledare Hedvig van Berlekom och tolken Ioan Dicristiani gjorde en miniturné på fyra skolor (Donnergymnasiet, Motortekniska gymnasiet, Arbetarrörelsens Folkhögskola och Hvitfeldtska gymnasiet) samt på Biskopsgårdens bibliotek, där hon under sin tid i Sverige undervisat i rumänska. Baicu berättade om det hårda livet som hemlös rumänsk rom i Sverige och familjens kamp för ett bättre liv i Rumänien för sina barn och barnbarn. Eleverna läste hennes text och förberedde frågor i förväg. Engagemanget både inför och under dessa möten var stort från elevernas sida och det blev fyra mycket starka möten.

Följande gymnasieskolor har, utöver ovan nämnda, fått besök under året:

Burgårdens gymnasium (Bagir Kwiek)
Schillerska gymnasiet (Rober och Rade Simonovic)
Marks gymnasium (Bagir Kwiek)
Fridagymnasiet i Vänersborg
Strömstad Gymnasium samt Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn (Bennie Åkerfeldt).


Skrivarkurs för romer med digital publicering

Syftet med att anordna en ny skrivarkurs för romer har varit att lyfta fram fler berättelser och därmed synliggöra och öka kunskapen kring romsk kultur och historia. Det bidrar till romernas inkludering i samhället och motverkar fördomar. Kursen hölls under hösten 2018 med handledning av författare och skrivcoachen Susanne Holmgren. Skrivarkursen hölls i Arbetarrörelsens Folkhögskolas lokaler och där samlade Susanne Holmgren ett litet bibliotek med romska texter och författare som inspiration för skribenterna. De texter som arbetats fram under skrivarkursen kommer att publiceras digitalt på vår hemsida under februari 2019. Skrivarkursen uppmärksammades i SVT i november. Citat
från SVT:s program och artikeltext: ”Personer som tigger eller kvinnor med långa kjolar. Så ser några stereotypa bilder av romer ut. En skrivarkurs i Göteborg vill ändra på det.”

Citat av kursdeltagare: ”Det finns en majoritet som tror att romer är de som har stora klänningar, eller att det är de som tigger. Sen försvinner alla andra, som de svenska romerna till exempel” – Domino Kai

Kursens deltagare blev ett sammansvetsat team och deras lust att fortsätta skriva ökade med kursen. Det blev också tydligt att kursen hade stor betydelse på ett personligt plan för flera av deltagarna. Författarcentrum Västs samarbete med Romano Center i Väst fördjupades under året och i våren 2019 ägde en fortsättningskurs rum i deras regi.

Dela i sociala medier